Praktische informatie

Onderstaande informatie vindt u ook op de achterkant van de kalender.

Belangrijke informatie

 

Privacy 

Privacy op het internet is voor iedereen een belangrijk onderwerp. Zeker wanneer je over privacy-gevoelige informatie beschikt en met kinderen werkt, moeten we zoveel mogelijk waarborgen dat er geen misbruik gemaakt kan worden van materialen op de website.
Het kan voorkomen dat er op onze website materiaal opgenomen is dat u liever niet op de site wilt hebben of dat er informatie staat die onjuist is. U kunt dit eenvoudig kenbaar maken aan de webmaster. Die zorgt ervoor dat de informatie of foto verwijderd of aangepast wordt.
Voor contact met de webmaster: directie.an@skovv.nl

Vertrouwenspersoon

Binnen het bestuur is er een afspraak dat iedere school een contact/vertrouwenspersoon heeft. Bij dit teamlid kunnen ouders en kinderen terecht in geval van machtsmisbruik. Deze persoon neemt de klacht op en zorgt er vervolgens voor dat die op de goede manier wordt behandeld. Bij machtsmisbruik kunt u denken aan seksuele intimidatie, of aan een onjuiste benadering van uw kind. Het gaat in eerste instantie alleen om zaken die zich op school afspelen. Op de achterkant van de kalender vindt u de naam van de contact/vertrouwenspersoon.

Ouderbijdrage 

Een school mag een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren, zoals de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolfeest, het schoolreisje, enzovoort. De ouderbijdrage is vrijwillig. Als een ouder er voor kiest om de ouderbijdrage niet of voor een deel te betalen, kan de school besluiten om een leerling niet te laten deelnemen aan de activiteiten waarvoor niet is betaald. Voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, bestaat een regeling.
De ouderraad heeft voor het schooljaar 2019-2020 een ouderbijdrage van € 45,00 per kind vastgesteld. Voor kinderen die na 1 januari van het schooljaar op school komen bedraagt de bijdrage € 35,00.

Sponsoring

Onze school kiest ervoor om zich te houden aan het convenant sponsoring dat op 13 februari 1997 is gesloten tussen de overheid, besturenorganisaties, ouderorganisaties en andere instanties. Uitgangspunt daarbij is dat sponsoring op geen enkele wijze de inhoud van het onderwijs mag beïnvloeden, noch de school in een afhankelijke positie mag plaatsen. Voor specifiekere informatie verwijzen we hier naar de tekst van het bovenvermelde convenant.
Tot nu toe hebben we voor de volgende situaties gebruik gemaakt van sponsoring: herinrichting schoolplein, viering 100 jarig bestaan, binnenschilderwerk, spaaractie Super de Boer.

Regeling schorsing en verwijdering SKOVV

Gelukkig hebben wij de ervaring dat kinderen, ouders en personeel in goede harmonie samenwerken. Maar er zijn andere situaties denkbaar. Het schorsen of verwijderen van kinderen zien we als allerlaatste middel om de veiligheid van de kinderen en het personeel op school te waarborgen. Het bestuur van de SKOVV heeft in haar beleidsplan"Beleid toelating en verwijdering leerling"een procedure vastgesteld voor al haar scholen. Het beleidsplan ligt ter inzage op school.

Bij ernstige gedragsproblemen die de veiligheid van andere kinderen of teamleden in gevaar brengen, kan de schoolleiding overwegen een time-out te nemen (een kind wordt voor de rest van de dag naar huis gestuurd) of een kind tijdelijk te schorsen. Daar gaat altijd een schriftelijke waarschuwing aan vooraf die de ouders na een gesprek wordt overhandigd. Mocht daarna besloten worden tot een schorsing, dan wordt dit de ouders schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur krijgt een afschrift van dit besluit.
In het uiterste geval kan besloten worden tot verwijdering van het kind van school. Voordat hiertoe besloten wordt, vindt er een gesprek plaats tussen een afvaardiging van het schoolbestuur, de betrokken leerkracht en de schoolleiding. Bij het voornemen een kind van school te verwijderen, heeft de school een inspanningsverplichting om in een periode van acht weken een andere school te zoeken. Als dat na acht weken niet is gelukt, kan alsnog tot definitieve verwijdering worden overgegaan.

Tropenrooster

Tijdens de zomermaanden kan de temperatuur in het lokaal behoorlijk oplopen, daarom hebben wij met de MR besloten dat er in dergelijke gevallen een tropenrooster gehanteerd kan worden. Als de directie en het personeel besluiten om het tropenrooster te hanteren zal u minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte worden gebracht. De schooltijden zullen er dan als volgt uitzien: 08.30-12.00 - 12.15-14.15. Als er een tropenrooster is zullen alle kinderen overblijven. Mocht het zo zijn dat het u niet lukt om uw kind om 14:15 uur van school op te halen, dan zal de school voor opvang zorgen tot 15:15 uur.