Klachtenregeling

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Er bestaan daarom, naast de wettelijke juridische procedures, voor het onderwijs verschillende mogelijkheden voor behandeling van klachten en geschillen. 

Wij vinden het heel belangrijk om in open dialoog met de ouders te blijven, ook in het geval van een meningsverschil. Als u als ouders een klacht heeft, bespreekt u die dan eerst met direct betrokkene. Want de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen vaak in goed overleg worden opgelost. Als dit niet voldoende oplevert, kunt u met de klacht terecht bij de intern begeleider of de directie. Als deze afhandeling niet tot tevredenheid leidt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Daar staat in hoe de school met klachten omgaat en geeft u inzicht hoe u het beste kunt handelen bij een klacht. Ook staat de samenstelling van de klachtencommissie erin.

Door met elkaar te praten, goed te luisteren en wederzijds respect te tonen, zal een officiële klachtenprocedure meestal niet nodig zijn.

Voor onze school geldt de klachtenregeling van onze Stichting SKOVV. Deze is te te vinden op onderstaande link:  

https://www.skovv.nl/organisatie/klachtenregeling