ICT

Op de Antoniusschool hebben we de beschikking over up-to-date ICT-middelen binnen een goed werkende infrastructuur. In alle groepen wordt met devices gewerkt: de kleuters met iPads; alle andere groepen met Chromebooks. Kinderen vanaf groep 5 werken met een eigen Chromebook. Het rekenonderwijs is vanaf groep 5 volledig digitaal; voor veel andere vakken worden de devices ingezet voor oefening, onderzoek, verwerking, presentatie, creatieve uitingen, e.d..

ICT-gebruik

In onze school heeft het gebruik van ICT inmiddels een belangrijke plaats ingenomen. De gebruikte apparatuur is up-to-date en passend bij onze onderwijsvisie. 
Leerkrachten gebruiken ICT enerzijds voor het lesgeven, het plannen en het volgen van de resultaten van de kinderen; anderzijds voor b.v. verslaglegging; analyses en communicatie. De kinderen gebruiken de verschillende ICT-middelen voor oefening, verwerking, planning, presentatie en het verzamelen en verwerken van informatie.
 
In het ICT-beleidsplan beschrijven we wát in welke groep aan bod komt t.a.v. ICT-vaardigheden. Vaardigheden die kinderen nodig hebben om de mogelijkheden die ICT biedt ook adequaat in te kunnen zetten om andere onderwijsdoelen te realiseren. Hierbij denken we o.a. aan het gebruik binnen Wereldoriëntatie, ICT en creativiteit, ICT en techniek.  Met andere woorden: allerlei ingrediënten van de brede ontwikkeling die we kinderen willen bieden.  
 
De middelen die ons ten dienst staan, want ICT is naar onze mening een middel en geen doel op zich, zijn uitermate geschikt om onderwijs op maat te kunnen bieden. Het werken met ICT kan de motivatie van de kinderen vergroten, samenwerking bevorderen, werkdruk voor de leerkrachten verlagen en daardoor tijd opleveren om leerkrachten te laten groeien in een vorm van onderwijs, waarin we ieder kind kunnen bieden wat het nodig heeft.