Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld orgaan en houdt zich bezig met beleidsmatige zaken van de school, zoals:              • veiligheid (ARBO) • financiën • personele zaken • huisvesting

Wat doet de MR?

U kunt een medezeggenschapsraad vergelijken met een ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. In de medezeggenschapsraad zitten twee gekozen ouders en twee teamleden. In principe nemen zij zitting voor drie jaar en kunnen eenmaal herkozen worden. De MR vergadert zo’n 6 keer per jaar met de schoolleider. De medezeggenschapsraad heeft over een aantal zaken adviesrecht (de MR mag haar mening geven over een onderwerp) maar kent ook instemmingsrecht (dan beslist de MR mee). Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.

De medezeggenschapsraad is er voor de ouders en de personeelsleden. Als er punten zijn waarvan u denkt dat daar in de MR over gesproken moet worden, dan kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter of een ander (ouder)lid van de MR. Dan bespreken we die punten binnen de MR en bepalen wat wij daarmee kunnen doen. U krijgt er altijd bericht over.

 
Samenvatting vergaderingen schooljaar 2023-2024

Vergadering donderdag 11 januari 2024
De ouderbijdrage en het schoolreisje. Doordat de OR minder inkomsten krijgt uit de ouderbijdrage, wordt het lastig om het schoolreisje en het kamp te bekostigen. We hebben met elkaar besproken wat evt. oplossingen kunnen zijn. Dit zal ook in het team besproken worden.

Het invullen van de openstaande vacatures. Esther heeft kort toegelicht hoe zij m.b.v. het stafbureau hoopt de openstaande vacatures in te vullen.

De oudergeleding van de MR blijft nog een jaar en Ellen wordt vervangen door Karin