Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld orgaan en houdt zich bezig met beleidsmatige zaken van de school, zoals:              • veiligheid (ARBO) • financiën • personele zaken • huisvesting

Wat doet de MR?

U kunt een medezeggenschapsraad vergelijken met een ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. In de medezeggenschapsraad zitten twee gekozen ouders en twee teamleden. In principe nemen zij zitting voor drie jaar en kunnen eenmaal herkozen worden. De MR vergadert zo’n 6 keer per jaar met de schoolleider. De medezeggenschapsraad heeft over een aantal zaken adviesrecht (de MR mag haar mening geven over een onderwerp) maar kent ook instemmingsrecht (dan beslist de MR mee). Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.

De medezeggenschapsraad is er voor de ouders en de personeelsleden. Als er punten zijn waarvan u denkt dat daar in de MR over gesproken moet worden, dan kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter of een ander (ouder)lid van de MR. Dan bespreken we die punten binnen de MR en bepalen wat wij daarmee kunnen doen. U krijgt er altijd bericht over.

 
Samenvatting vergaderingen

Vergadering donderdag 13 april
Deze vergadering is Erwin, de financieel controller van SKOVV aanwezig. Hij heeft ons meer inzicht gegeven in de besteding van de overkoepelende begroting en de personeelsgeleding deelt deze informatie met het team.

Verder is het concept van het werkverdelingsplan besproken evenals het concept van de stamgroepenverdeling van volgend jaar.

Tijdens de volgende vergadering op 25 mei sluit ook een OR-lid aan.