Waar zijn we trots op?

Onze school levert basiskwaliteit, maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten).

Het meest trots zijn we op onze parels:

Onze parels

Pedagogisch klimaat
Onze school heeft een goed pedagogisch klimaat. Hieraan wordt veel aandacht besteed, o.a. door de inzet van de Kanjertrainingen waarin we kinderen leren hoe ze het beste in sociale situaties kunnen reageren. De 4 petten worden daarbij als ondersteuning gebruikt.
 
Zelfstandig werken
In onze Jenaplanschool vinden we het belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. In een stamgroep moeten kinderen leren om een tijdlang onafhankelijk van de stamgroepleider bezig te kunnen zijn. We maken daarvoor o.a. gebruik van weektaken (zowel analoog als digitaal), waarop kinderen hun werkzaamheden voor die dag of voor de hele week kunnen plannen.
 
Plusgroep
Op de Antoniusschool dagen we cognitief getalenteerde leerlingen van groep 1 t/m 8 uit door middel van een breder aanbod, naast de lesstof die als basis in de groepen wordt aangeboden. 
Een van de leerkrachten is geschoold in het werken met de doelgroep "cognitief getalenteerde kinderen" en heeft een dag ter beschikking om in verschillende leeftijdsgroepen een uitdagend en passend aanbod voor deze kinderen te verzorgen. 
 
ICT
Op de Antoniusschool hebben we de beschikking over up-to-date ICT-middelen binnen een goed werkende infrastructuur. 
We hebben in het "Beleidsplan ICT" in grote lijnen beschreven vanuit welke visie we aan aspecten van ICT-gebruik de aankomende jaren willen werken. 
 
WO-geïntegreerd
Het brede aanbod in de kleutergroepen wordt vormgegeven rondom thema's. Sinds 2019 wordt wereldoriëntatie in groep 3 t/m 8 op een onderzoekende en ontdekkende manier met behulp van de methode Blink georganiseerd. We willen kinderen veel ruimte geven om eigen onderzoek te doen: binnen én buiten de school. Daarnaast maakt het taalonderwijs, cultuureducatie, ICT gebruik en het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden een vastgelegd onderdeel uit van dit geïntegreerde aanbod.